13. จำนวนรายและพื้นที่เพาะปลูกเกษตรอินทรีย์

ข้อมูลตัวชี้วัด “จำนวนรายและพื้นที่เพาะปลูกเกษตรอินทรีย์”

สถานการณ์การทำการเกษตรอินทรีย์ จากการรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า มีเกษตรกร 73,941 ราย พื้นที่เพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ 626,156.97 ไร่ เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2561 ที่มีเกษตรกร 15,974 ราย พื้นที่เพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ 357,090.72 ไร่ เมื่อพิจารณาในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา พบว่า จำนวนเกษตรและพื้นที่เพาะปลูกเกษตรอินทรีย์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563) พบว่า มีเกษตรกร 110,767 ราย พื้นที่เพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ 1,606,167.97 ไร่ (กรมวิชาการเกษตร, 2563)

จำนวนเกษตรกรและพื้นที่เพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563

หมายเหตุ: [1] กรมพัฒนาที่ดิน วังขนาย และมาตรฐานเอกชนอื่นๆ เป็นข้อมูลเดิมจาก พ.ศ. 2560

                      [2] ข้อมูลเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System: PGS) พ.ศ. 2563 จากกรมพัฒนาที่ดิน

                    [3] จำนวนพื้นที่ของสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) ใน พ.ศ. 2561 (ข้อมูลไม่มีการจำแนกเป็นรายบุคคล)

                    [4] ข้อมูลสรุป ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2563 จากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เว็บไซต์ http://actorganic-cert.or.th/th/download-th/total-list/

–  หมายถึง ไม่มีการรวบรวมข้อมูล

* สถิติข้อมูลจำนวนรายและพื้นที่เพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ จากระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System: PGS) เป็นระบบมาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรีย์ระบบหนึ่งที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป ซึ่งรับรองโดยชุมชนด้วยการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของชุมชน และเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการรับรองเกษตรอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยน หรือรับรอง PGS หรือรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ / หรือติดเครื่องหมาย PGS สามารถเชื่อมโยงและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในตลาดต่างๆ ได้

ที่มา: กรมวิชาการเกษตร (2562 และ 2563) และกรมพัฒนาที่ดิน (2563)

ดาวน์โหลดข้อมูล